Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN BÀI BỘ MÔN - Tin học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN:TIN HỌC 12 NĂM HỌC: 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

TỔ: TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

MÔN:TIN HỌC 12

NĂM HỌC: 2017 - 2018

A. HÌNH THỨC KIỂM TRA: TRẮC NGHIỆM 100%.

B. NỘI DUNG KIỂM TRA

I. PHẦN LÝ THUYẾT:

CHƯƠNG II: HỆ QUẢN TRỊ CSDL MICROSOFT ACCESS

Bài 6:  Biểu mẫu

1. Khái niệm và chức năng của biểu mẫu.

2. Biết tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ.

3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu.

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

1. Khái niệm.

2. Kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng.

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

1. Các khái niệm:  mẫu hỏi , biểu thức, các hàm.

2. Biết  tạo mẩu hỏi , phân biệt mẫu hỏi có gộp nhóm và mẫu hỏi  không gộp nhóm.

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

1. Khái niệm báo cáo

2. Biết  công dụng của báo cáo, biết chọn dữ liệu nguồn cho báo cáo từ  đâu.

3. Biết cách tạo báo cáo,cách chọn trường và hàm gộp nhóm cho báo cáo.

CHƯƠNG III: HỆ CSDL QUAN HỆ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

2. Các khái niệm: CSDL quan hệ, Hệ QTCSDL quan hệ.

3. Các đặc trưng của một quan hệ.

4. Khóa và liên kết giữa các bảng

Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ

1. Tạo lập CSDL: Tạo bảng, chọn khóa chính, đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng, tạo liên kết giữa các bảng.

2. Cập nhật dữ liệu; Nhập, sửa, thêm, xóa dữ liệu

3. Khai thác CSDL: Sắp xếp các bản ghi, truy vấn CSDL, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

II. PHẦN BÀI TẬP:

- Ôn tập kĩ các bài tập  trong bài tập thực hành 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10