Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2020

Cập nhật : 21-05-2020

QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ QUÂN SỰ VÀO CÁC TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI NĂM 2020.


Chuong trình “Ôn tâp lóp 12 trên truyền hình”

Cập nhật : 14-03-2020

Ký bởi: Sở Giáo dục và

Đào tạo

 
 

UBNDTHÀNHPHÓDÀNÅNG                                                             CQNGHOÀXÃ ICHÚNGHÏAVIÊ.TNAMEmail:

Cơ quan: Thành phố Đà


  GIÁO DȚJC VÀDÀOTĄO                                                                  Doc lap - Tir do - Hąnhphúc

 


Nẵng

Ngày ký: 13-03-2020

16:41:53 +07:00


 


So: *>2 /SGDDT-GDTrH

V/vtochùcday—hpctrêntruyenhình


Dà Nang, ngày I$ tháng 3 nâm 2020


 

Kính gùi:

-   Hieu truòng các truõng trung hpc phothông;

-   Giám doc căc trung tâm giáo duc thuõngxuyên.

Nham giúp hpc sinh ôn tap, cùng co kien thïïc, ngày 11/3/2020, Só Giáo due và Dào tao dä ban hănh Công văn so 649/SGDDT-CNTT-KT&KD ve vi¢c tiep tuc htróng dan hpc sinh, hpc viên th ôn tap. Wrong dó có giói thieu Chirong trình “Ôn tap lóp 12 trên truyen hình” phuc vu hpc sinh, hoc viên lóp 12 do Sò Giáo duc và Dào tąo phoi hçp vói Dài Phát thanh Truyen hình Dà Neg thqc hien. Só Giáo duc và Dăo tąo hiróng dan thêm ve viec to chúc dąy hpc trên truyen hinh cu the nhu sau:

1.    Thòi gian phát Chuong trình “Ôn tâp lóp 12 trên truyen hình” (bat dau    thú Hai, ngày16/3/2020)

 

Thài gran

Tłiïi Hat

Thú: Ba

Thïì Tv

Thïì: Năm

Tbïî Sáu

Thk Báy

09h00 — 09h43

Toán

Ngir xän

Tieng Anh

Toăn

Ngû vãn

Tieng Anh

09h45 10h30

Lich sù

Sinh hpc

Hóa toe

Dia lí

Vat lí

Giăo duc công dân

Tùy dien bien ciìa tình hình, Só Giáo duc vă Dào tąo„ Dài Phát thanh Truyen hình Dà Neg së nghiên cúu vi¢c tăng thõi lupng phát.

2.   CáckênhphátChuwngtrìnhcùaDàiPhátthanhTruyenhinhDàNeg

-  DanangTVl,DanangTV2;

-  Trirc tuyen trên websitewww.danangtv.vn;

-  T rc tuyen trên fanpagewww.facebook.com/danangtv1/.

3.  Tuong tác vói giáo viên và xem lii các chuong trinh dfiphăt

Hoc sinh, hoc viên có the gùi câu hòi ve chirong trình qua hop the dien ontaptrentruyenhinh@danang.Nov.vn

Hpc sinh, hpc viên xem trpc tiep t căc kênh trên, hoiac có the truy cap vào website  (         d                                        vn), fanpage fwww.facebook.com/danangtv1) cùa Dài Phát thanh Truyen hình Dà Nang;  Trung  tâm  hpc lieu    Sò Giăo  duc    Dào  tąo (htt ://tthl danan edu  n) dê xem ląi nhîîng chrrong trình dã phát cïing nhir ÿ kien trà  lõi các câu hõi cùa hoc sinh, hpcviên.

 
 


Nhan duqc Công văn này, Sò GDDT de nghl thù truóng căc don vi, truòng hpc thôngbăotóicáccánbo,giáoviên,hocsinh,hpcviêndêbiêtvàtheodõiChuongtrinh./.

Lê Thț Bích Thuan