Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Vật lí


STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phan Tiến 

Dậu

TTCM

2

Nguyễn Thị Lệ

Hằng

GV

3

Nguyễn Thị Ngọc

Hiếu

GV

4

Lê Thị

Hòa

GV

5

Võ Thị

Hường

GV

6

Nguyễn Phương

Loan

TPCM,TTCĐ

7

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

GV

8

Thái Thi Minh

Nguyệt

GV

9

Trần Thị 

Phú

GV

10

Nguyễn Thị Huyền

Trang

GV

11

Đinh Công

Viên

GV

12

Thái Duy

GV

13

Lê Trần Nguyệt

Vy

GV

14

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

GV

15

Trần Văn

Qúy

GV

16

Ngô Thị

Chinh

GV