Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN BÀI BỘ MÔN - Sinh học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Môn: Sinh học - Lớp 11

Trường THPT Trần Phú

Tổ Sinh Học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

Môn: Sinh học -  Lớp 11

Bài 1: Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

-        Đặc điểm của rễ cây và lông hút.

-        Biện pháp giúp bộ rễ phát triển.

-        Cơ chế hấp thu nước và muối khoáng.

-        Con đường xâm nhập của nước và ion khoáng vào mạch gỗ của rễ.

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

-        Khái niệm quang hợp.

-        Phương trình tổng quát.

-        Vai trò của quang hợp.

-        Đặc điểm của lá thích nghi với chức năng quang hợp.

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

-        Hai pha của quang hợp.

-        Chu trình Canvin.

-        Đặc điểm của 3 nhóm thực vật.

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

-        Khái quát về hô hấp.

-        Con đường hô hấp ở thực vật.

-        Hô hấp với môi trường.

-        Hô hấp với vấn đề bảo quản nông sản.

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carotenoit

-        Chuẩn bị: Mẫu vật , hóa chất.

-        Cách tiến hành thí nghiệm.

-        Nhận xét kết quả thí nghiệm.

-        Liên hệ kiến thức bài thực hành với nguồn cung cấp vitamin A từ lá, quả, củ.