Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN BÀI BỘ MÔN - Sinh học

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC LỚP 10

KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN SINH HỌC LỚP 10

 

A. Nội dung:

- Axit nuclêic.( Bài 6)

- Tế bào nhân sơ.( Bài 7)

- Tế bào nhân thực. ( Bài 8- bài 10)

- Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.( Bài 11)

- Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.( Bài 12)

B. Hình thức kiểm tra:

 - Trắc nghiệm 70%.( 20 câu). 7 điểm

 - Tự luận: 30%. 3 điểm

C. Ma trận kiến thức :

 

Chủ đề

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

 

 

 

 

Thấp

Cao

 

 

Chủ đề 1:

Axít nuclêic

 

 

Cấu trúc ADN

 

 

 

1 câu

 

 

 

1 câu

 

Chủ đề 2:

Tế bào nhân sơ

- Đặc điểm tế bào nhân sơ.

- Cấu trúc tế bào vi khuẩn

1 câu

 

1 câu

 

 

1 câu

 

 

 

 

 

1 câu

 

 

 

 

4 câu

 

Chủ đề 2:

Tế bào nhân thực

- Cấu trúc và chức năng : Nhân, lưới nội chất, ribôxôm, ti thể , lục lạp, bộ máy Gôngi, không bào, lizôxôm, khung xương tế bào

 

 

 

2 câu

 

 

 

 

3 câu

 

 

 

 

1 câu

 

 

 

 

1 câu

 

 

 

 

6 câu

 

Chủ đề 4:

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

- Vận chuyển thụ động.

- Vân chuyển chủ động.

- Vận chuyển xuất bào và nhập bào

 

 

2 câu

 

 

 

2 câu

 

 

 

2 câu

 

 

 

1 câu

 

 

 

8 câu

 

Chủ đề 5:

Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

- Các bước thực hiện thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.

- Giải thích hiện tượng co và phản co nguyên sinh

 

 

 

 

 

1 câu

 

 

 

 

 

1 câu

 

Tổng số câu

 

6 câu

 

6 câu

 

6 câu

 

2 câu

 

20 câu

 

Chú ý: Để bảo mật đề kiểm tra, giáo viên bộ môn từng lớp ra đề  tự luận cho phù hợp.