Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - THÔNG TIN THÔNG BÁO

ĐƯỜNG LINK TẢI SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa: https://sachgiaokhoa.o-study.net/

 
Sách tiếng Anh:
1.      Tiếng Anh lớp 10 Thí điểm
https://drive.google.com/drive/folders/1RwedBV1uT1BEqNcK4lwemWQ_wv6UhoWA?usp=sharing
2.      Tiếng Anh lớp 11 Thí điểm
https://drive.google.com/drive/folders/1Y86XJPme3tENjEgSaEZQUbRqPq1hpzGH?usp=sharing
3.      Tiếng Anh lớp 12 Thí điểm
https://drive.google.com/drive/folders/1Drt7n4TA1jzI6oxRsorEjm2diVVRn5Ll?usp=sharing
4.      Tiếng Anh 10 nâng cao
https://drive.google.com/file/d/1oVFKOzd_Kz2jiZm7cJl0ymA0Ppc0RWdH/view?usp=sharing
5.      Tiếng Anh 11 nâng cao
https://drive.google.com/file/d/1yVfuTvcz2eRdZ0cp13RmgJwQlrBFupBh/view?usp=sharing
6.      Tiếng Anh 10 chuẩn
https://drive.google.com/file/d/1kCWN238VBuYRB2Em0HelMDZSerc2GcqH/view?usp=sharing
7.      Tiếng Anh 11 chuẩn
https://drive.google.com/file/d/1A8UiRnJv44KIbY2n4smtwFGLFA2vUfFc/view?usp=sharing
8.      Tiếng Anh 12 chuẩn
https://drive.google.com/file/d/119kd04MG079kMinct125gLtHLZCIxtwV/view?usp=sharing

Lưu ý: 

Hệ 7 năm là số 6, 7, 8
Hệ 10 năm là 1, 2, 3 (trước đây gọi là thí điểm)

Một số Link tải sách giáo khoa tham khảo:
SGK LỚP 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1lD-8GmG4t2dW08i9efAtZGax0yK9mbG0?usp=sharing
SGK LỚP 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1XgE9l1C3PaD_Q8ZzILKdjlWut_Lw8TXh?usp=sharing
SGK LỚP 3 : https://drive.google.com/drive/folders/1wXPbxCpnmQmygOqBZnGt6DHbSrNp-ncZ?usp=sharing
SGK LỚP 4 : https://drive.google.com/drive/folders/1E-RPfmPf4Z9GLT4-w90aO_gBoRHkQkaz?usp=sharing
SGK LỚP 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1seGBOKk2sRDVhde9kdyRGENMyHuskAwi?usp=sharing
SGK LỚP 6 : https://drive.google.com/drive/folders/1mrItMJFPFZhVxo12gx8wX4gq1XC9TjsQ?usp=sharing
SGK LỚP 7 : https://drive.google.com/drive/folders/1sW3qm3OGEUT1PtigSV_8D7GfxftsvFJe?usp=sharing
SGK LỚP 8 : https://drive.google.com/drive/folders/1bl4TeqxTkUfon9XT2aFSuyWvFst_9TSa?usp=sharing
SGK LỚP 9 : https://drive.google.com/drive/folders/1XQ2FbEGgKKBL94GvkmdBvAqrx5jUViXj?usp=sharing
SGK LỚP 10 : https://drive.google.com/drive/folders/1T40OH5RU6fM7ZH9D8PB4xfPwpsYOaFNg?usp=sharing
SGK LỚP 11 : https://drive.google.com/drive/folders/1IjyURTTRA_C6FLBcYJklIVZSpJ56edA0?usp=sharing
SGK LỚP 12 : https://drive.google.com/drive/folders/1WnEKpdp1HStRKyiRNVLdJWJrdxusuuR4?usp=sharing....