Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - CHI BỘ

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Tải file tại đây!ĐẢNG BỘ  QUẬN HẢI CHÂU

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

*

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đà Nẵng, ngày 10  tháng 6 năm 2019

Số  19-KH/CB

 

KẾ HOẠCH

 tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

_______

 

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Chi bộ Trường THPT Trần Phú xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW trong địa bàn nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển đảng viên cho tổ chức cơ sở đảng.

2. Công tác kết nạp đảng viên phải đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra, trong đó chú trọng đến chất lượng đội ngũ đảng viên, tránh tình trạng chạy theo số lượng, kết nạp đủ chỉ tiêu nghị quyết, nhưng sau khi kết nạp lại sa sút ý chí chiến đấu, phải tiến hành xem xét khai trừ, xóa tên trong danh sách đảng viên.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phấn đấu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 đến 5 đồng chí, chú trọng nguồn kết nạp là đoàn viên Đoàn thanh niên (gồm đoàn viên là giáo viên và đoàn viên là học sinh).

2. Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên

Trên cơ sở số lượng đảng viên cuối năm, cấp ủy xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, phải có số lượng cụ thể và phân công đảng viên giúp đỡ cho những quần chúng ưu tú và có nguyện vọng đứng vào hằng ngũ của Đảng.

 Xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. Định kỳ hàng tháng chi bộ phải xem xét, quyết định lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách cảm tình đảng; xét, đề nghị cho các đối tượng cảm tình đảng đi học lớp nhận thức về đảng.

Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên đối với quần chúng có đạo, các tổ chuyên môn chưa có hoặc còn ít đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nữ, nhân viên trong nhà trường, học sinh.

Định kỳ hằng quý, thực hiện khảo sát đánh giá phân tích chất lượng quần chúng ưu tú, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Quy định rõ trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào đảng, là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.

3. Công tác kết nạp và quản lý đảng viên

Phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Điều lệ Đảng, yêu cẩu của Chỉ thi số 28-CT/TW, chống khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời không định kiến hẹp hòi. Cấp ủy, đảng viên cần thực hiện tốt quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức. Thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên của bộ phối kết hợp với chi bộ nơi cư trú trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, thực hiện nghĩa vụ công dân. Thực hiện miễn công tác và sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

Kết nạp đảng viên gắn với củng cố tổ chức cơ sở đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Sau khi kết nạp, cần tăng cường theo dõi, quản lý, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện đúng nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời sàng lọc đưa ra khỏi đảng những người vi phạm nghiêm trong Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên của chi bộ (đồng chí Hồ Thị Thảo Nguyên phụ trách).

Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cấp ủy chi bộ triển khai kế hoạch này đến toàn thể đảng viên trong chi bộ và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác kết nạp đảng viên hằng năm.

- Ban chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, đảng viên phát hiện, giác ngộ, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét bồi dưỡng, cho tiến hành làm hồ sơ trình quận ủy xem xét kết nạp.

- Bí thư chi bộ chủ trì, phối hợp với các thành viên trong cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW và kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lên Ban Thường vụ Quận ủy.

 

Nơi nhận:

- BTC, BTG, UBKTGS Quận ủy (để báo cáo),

- Đăng web Chi bộ,

- Lưu VT CB.                                                                                                                                                                                                                       

      T/M CẤP ỦY CHI BỘ

                 BÍ THƯ