Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 12

           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I  - KHỐI 12

 NĂM HỌC 2019- 2020

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-THPTTP, ngày    /11/2019)

 

Buổi

Thứ Tư

Ngày 18/12/2019

Thứ Năm

Ngày 19/12/2019

Thứ Sáu

Ngày 20/12/2019

Thứ Bảy

Ngày 21/12/2019

Thứ Hai

Ngày 23/12/2019

 

 

 

 

Sáng

Ngữ văn 12

Thời gian làm bài:

 90 phút

(7h30 – 9h00)

Toán học 12

Thời gian làm bài:

90 phút

(7h30 – 9h00)

Vật lý 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(7h30 – 8h15)

Hóa học 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(7h30 – 8h15)

GDCD 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(7h30 – 8h15)

Địa lý 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h45 – 10h30)

Lịch sử 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h45 – 10h30)

Sinh học 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h00 – 9h45)

Tiếng Anh 12

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h00 – 9h45)

 

 

 

 

 

Chiều

KHỐI 10 HỌC VĂN HÓA

Khối 10 ca lẻ: Học tại phòng học của lớp.

Khối 10 ca chẵn: Học tại tầng 4 từ 401đến 410tương ứng với các lớp 10/2 đến 10/18. Không học phòng 407.

KHỐI 11 HỌC VĂN HÓA

Khối 11 ca lẽ: Học tại phòng học của lớp.

Khối 11 ca chẵn: Học tại tầng 5 từ 501đến 510tương ứng với các lớp 11/2 đến 11/20

Giáo viên và Học sinh có mặt trước thời điểm làm bài 30 phút