Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - CHI BỘ

Mẫu 02 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Mẫu 02- QĐĐGCB

(Nhận xét của cấp ủy nơi công tác)

.......................................................................................................

   (tên cấp ủy/cơ quan, đơn vị)

              *                                              .................., ngày......tháng......năm.....

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

-----

Họ và tên cán bộ được đánh giá: ...............................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................................

Ngày vào Đảng:....................................Ngày chính thức:..........................................

Nơi ở hiện nay:...........................................................................................................

Trình độ đào tạo:........................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:............................................................................

1. Ưu điểm

a) Phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Nhận thức và những việc làm cụ thể để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê binh và phê bình, tinh thần trách nhiệm và tác phong trong công tác.

- Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

- Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

b) Năng lực và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Năng lực nghiên cứu, vận dụng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương, đơn vị.

- Tính chủ động, sáng tạo trong quyết tâm chỉ đạo, điều hành.

- Khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trên các vị trí, chức trách, từng thời gian.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Theo các tiêu chí như mục 1 (nếu có)

3. Kết luận đánh giá

- Đánh giá tổng quát về phẩm chất, năng lực

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

- Chiều hướng phát triển (có chiều hướng phát triển tốt, có chiều hướng phát triển, giữ mức, giảm mức)

                                                            Cấp ủy/Lãnh đạo cơ quan

                                                                      (ký, ghi rõ họ tên)