Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

THÔNG BÁO SỐ 01 Về công tác tuyển sinh, việc xin học lại; thời gian tập trung 03 khối 10, 11, 12 và việc sử dụng sách giáo khoa để học, năm học 2019 – 2020

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

              Số:       /TB–THPTTP       

              
  Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2019

  

THÔNG BÁO SỐ 01

Về công tác tuyển sinh lớp 10. Việc xin học lại; thời gian tập trung 03 khối 10, 11, 12 và việc sử dụng sách giáo khoa để học, năm học 2019 – 2020


          1. Đối với công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020

 

          - Thời gian họp cha mẹ học sinh có con trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 và niêm yết thủ tục nộp hồ sơ: 8h00 ngày 14/7/2019, tại tiền sảnh nhà trường.

          - Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 15, 16, 17 tháng 7 năm 2019, tại tiền sảnh nhà trường.

          Buổi sáng: 08h00.

          Buổi chiều: 14h00.

          - Thời gian niêm yết danh sách lớp khối 10, năm học 2019 – 2020: 15/8/2019.

2. Đối với học sinh xin học lại

Từ ngày 05 đến ngày 07/8/2019: Đến phòng giáo vụ để nộp đơn xin học lại và bổ sung các yêu cầu của nhà trường.

3. Sách giáo khoa để học

Năm học 2019 – 2020, tất cả học sinh được học theo sách chuẩn (Cơ bản). Riêng môn Anh văn học theo đề án được học theo sách đề án.

4. Thời gian tập trung học sinh 03 khối 10, 11, 12, năm học 2019 – 2020

Ngày 01/9/2019 GVCN và học sinh 03 khối tập trung tại trường để chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020.

Buổi sáng: Ca chẵn, lúc 08h00.

Buổi chiều: Ca lẻ, lúc 14h00.

5. Khai giảng năm học 2019- 2020

Vào lúc 07h00 ngày 05 tháng 9 năm 2019.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- BGH, giáo vụ, tài vụ;

- Lưu: VT.