Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

THÔNG BÁO: Thời gian tổng kết năm học 2018- 2019

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

 


            Số: ........./TB – THPTTP                Hải Châu, ngày      tháng      năm 20

 

 

 

                                                               THÔNG BÁO

                                      Thời gian tổng kết năm học 2018- 2019

         

 

          1. Thứ tư, ngày 15/5/2019:

          - Học sinh nghỉ học- Nhà trường họp đánh giá cuối năm. (GVCN thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết)

          - 08h00: Họp Hội đồng sư phạm.

          2. Thứ năm, ngày 16/5/2019:

          - Học sinh nghỉ học- Nhà trường họp xét thi đua cuối năm. (GVCN thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết)

          - 08h00: Họp TCM, TVP tổng kết năm học cấp tổ.

          - 14h00: Họp cán bộ chủ chốt xét thi đua.

          3. Chủ nhật, ngày 19/5/2019: Họp cha mẹ học sinh theo kế hoạch.

          4. Thứ hai, ngày 20/5/2019: Học sinh nghỉ học. (GVCN thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết) - 15h30ph: Lễ tri ân của học sinh lớp 12 theo kế hoạch. (Thành phần dự: CBGVNV toàn trường và học sinh khối lớp 12)

          5. Thứ ba, ngày 21/5/2019: Học sinh nghỉ học- Nhà trường chuẩn bị công tác Tổng kết năm học. (GVCN thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết)

          6. Thứ tư, ngày 22/5/2019 (theo kế hoạch):

          - 6h30ph: Bế giảng và phát thưởng năm học 2018 – 2019. (Trong học sinh – Sân trường)

          - 14h00: Tổng kết năm học 2018 – 2019. (Trong HĐSP – Hội trường)

          7) 17h15ph, ngày thứ năm- 23/5/2019: Tổng kết năm học 2018 – 2019 trong Ban ĐDCMHS toàn trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- BGH, CTCĐ, ĐTN, TKHĐ;

- GVCN, TTCM, TTVP, giáo vụ;

- Lưu: VT.