Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN BÀI BỘ MÔN - Tin học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 11 NH 2020 - 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

TỔ: TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN:TIN HỌC 11

NĂM HỌC: 2020 - 2021

A. HÌNH THỨC KIỂM TRA: trắc nghiệm 70%, tự luận: 30%.

B. NỘI DUNG KIỂM TRA.

I. PHẦN LÝ THUYẾT.

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Bài 1:  Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Khái niệm lập trình - Công dụng của chương trình dịch - phân biệt 2 loại chương trình dịch: thông dịch và biên dịch.

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

1. Các thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.

2. Qui tắt đặt tên trong Turbo Pascal. Phân biệt 3 loại tên: tên dành riêng, tên chuẩn, tên do người lập trình đặt.

3. Khái niệm hằng và biến. Phân biệt 3 loại hằng: hằng số, hằng xâu, hằng lôgic.

CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN.

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chung của một chương trình - Các thành phần của chương trình.

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Tên, bộ nhớ lưu trữ, phạm vi giá trị của 4 kiểu dữ liệu chuẩn dùng cho biến đơn trong Pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu lôgic.

Bài 5: Khai báo biến

Khai báo, cách tính bộ nhớ cấp phát cho khai báo biến.

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

1. Phép toán số học với số nguyên, số thực trong Pascal.

2. Biểu thức số học, biểu thức quan hệ, biểu thức lôgic.

3. Một số hàm số học chuẩn, câu lệnh gán

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím read/ readln: cú pháp, giải thích hoạt động.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình write/ writeln: cú pháp, giải thích hoạt động.

Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Các thao tác và phím tắt để soạn thảo một chương trình viết bằng Pascal

CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP.

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

1. Cú pháp và ý nghĩa của câu lệnh If then dạng thiếu và dạng đủ.

2. Câu lệnh ghép là gì? Cú pháp câu lệnh ghép trong Pascal.

Bài 10: Cấu trúc lặp

1. Cú pháp và ý nghĩa của câu lệnh For-do dạng tiến và lùi.

2. Cú pháp và ý nghĩa của câu lệnh While-do.

3. Đọc hiểu các đoạn lệnh Pascal dùng để: tính tổng, tổng chẵn, tổng lẻ trong phạm vi từ 1 đến N; tổng thoả điều kiện nào đó,...

4. Vận dụng để viết chương trinh tính toán bài tóan cụ thể

Bài 11: Kiểu mảng một chiều

  1. Nắm được cách khai báo: Cú pháp, giải thích thành phần.
  2. Vân dụng để khai bái một mảng đơn giản
  3. Xác định các thành phần khi xây dựng mảng một chiều.
  4. Vận dụng để viết đoạn chương trình nhập xuất và xử lý mảng một chiều

II. PHẦN TỰ LUẬN: Xác định bài toán và viết chương trình Pascal về

Một số bài toán vận dụng câu lệnh For, While: tính tổng, tổng chẵn, tổng lẻ, đếm chẵn, đếm lẻ (hoặc theo điều kiên nào đó), tìm max, min,... trong một đoạn số nguyên.