Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Sinh học

DACH SÁCH TỔ : SINH -CN 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Kim Tùng

GV

2

Đỗ Thị Bích Ngọc

GV

3

Trương Minh Nguyệt

GV

4

Nguyễn Thị Lan

TTCĐ

5

Lê Thị Đan Vy

GV

6

Hoàng Trọng Nghĩa

TTCM

7

Lữ Hải Đình

GV