Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN BÀI BỘ MÔN - Tin học

Tài liệu tự ôn tập đợt 3 khối 11

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH VỀ KIỂU XÂU

Yêu cầu:

- Học sinh sử dụng phần mềm Turbo Pascal để làm bài tập trên máy. Nếu không có máy tính, thì làm trên giấy theo yêu cầu của bài tập.

- Chụp bài làm, nộp lại cho giáo viên qua ứng dụng vnedu connect.

 

Bài 1. Rèn luyện kĩ năng lập trình.

Viết chương trình nhập xâu s1, tạo xâu s2 gồm tất cả các chữ cái (a →z, không phân biệt chữ hoa và chữ thường) có trong xâu s1 (giữ nguyên thứ tự xuất hiện của chúng) và đưa kết quả ra màn hình.

a) Xác định input và output.

b) Viết thuật toán cho bài toán.

c) Viết chương trình Pascal cho bài toán.

d) Chạy chương trình, nhập dữ liệu: S1=’Ngay 30/4/1975 là ngay dat nuoc thong nhat’ và thông báo kết quả in ra màn hình.

 

Bài 2. Rèn luyện kĩ năng lập trình:

Viết chương trình nhập vào một xâu S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

a) Xác định input và output.

b) Viết thuật toán cho bài toán.

c) Viết chương trình Pascal cho bài toán.

d) Chạy chương trình, nhập dữ liệu: S=’Ngay 30/4/1975 là ngay dat nuoc thong nhat’ và thông báo kết quả in ra màn hình.