Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

Chuong trình “Ôn tâp lóp 12 trên truyền hình”

             UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                               CỘNG HOÀ XÃ HÒI CHÚ NGHÏA VIÊ.T NAM        
SÔ  GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TĄO THÀNH PHÓ DÀ NÅNG                                                              Độc lập - Tự do - Hąnh phúc

 Số:  639   /SGDDT-GDTrH
V/v tổ c hức  dạy— học trên truyền hình                                                                  Đà Nẵng, ngày I3 tháng 3 nâm 2020

 

                            Kính gùi:
                                        -   Hiệu trưởng các trườngng trung học phổ thông;

                                        -   Giám đốc các trung tâm giáo duc thường xuyên.

                  Nhằm giúp học sinh ôn tập, cùng cố kiến thức, ngày 11/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đä ban hành Công văn so 649/SGDDT-CNTT-KT&KD về việc tiếp tục hướng dẫn học sinh, học viên ôn tập. Trong dó có giới thiệu Chirong trình “Ôn tập lóp 12 trên truyề n hình” phục vụ học sinh, học viên lớp 12 dophuc vu hpc sinh, hoc viên lóp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp vói  Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện. Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thêm về việc tổ chức dạy - học trên truyền hình cụ thể như sau:

  1. Thời gian phát Chuong trình “Ôn tập lóp 12 trên truyền hình” (bắt đầu từ thứ hai,  ngày 16/3/2020) 

Thời gian

Tłiứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Báy

09h00 — 09h43

Toán

Ngữ xän

Tiếng Anh

Toán

Ngữ xän

Tiếng Anh

09h45 — 10h30

Lịch sù

Sinh học

Hóa học

Địa lí

Vật lí

Giáo dục công dân

Tùy diễn biến tình hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng sẽ nghiên cứu việc tăng thời lượng phát.

  1. Các kênh phát Chương trình cùa Đài Phát thanh — Truyền hình Đà Nẵng

-  DanangTVl, DanangTV2;

-  Trực tuyến trên website www.danangtv.vn;

-  Trực tuyến trên fanpage www.facebook.com/danangtv1/.

  1. Tương tác vói giáo viên và xem lịch các chương trình đã phát

Học sinh, học viên có thể gửi câu hòi  về chương trình qua họp thư điện tử ontaptrentruyenhinh@danang.Nov.vn

Học sinh, học viênHọc sinh, học viênxem trực tiếp rtên các kênh trên hoặc có thể truy cập vào website (www.danangtv.vn), fanpage (fwww.facebook.com/danangtv1) cùa Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng;  Trung  tâm  học liệu  — Sở Giáo dục và Đào tạo(http ://tthl. Danang. Edu.vn) để xem ląi nhứng chương trình đã phát cũng như ý kiến trả lờ các câu hỏi của học sinh, học viên.


Nhận được Công văn này, Sở GDDT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo tới các cán bộ, giáo viên, học viên để biết và theo dõi Chương trình./.

                                                                                                                                                       Lê Thị Bích Thuận