Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho GVCN và học sinh khối lớp 12 làm hồ sơ đăng ký dự thi TN/THPT và xét tuyển nguyện vọng đại học năm 2021

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

           Số: 80/KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn, hướng dẫn cho GVCN và học sinh khối lớp 12 làm hồ sơ đăng ký dự thi TN/THPT và xét tuyển nguyện vọng đại học năm 2021

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Phổ biến quy chế thi TN/THPT cho GVCN và học sinh khối lớp 12

          2. Thông báo cho học sinh lớp 12 biết được các thủ tục, lịch công tác và cách lập hồ sơ đăng ký dự thi TN/THPT và xét tuyển nguyện vọng vào các trường ĐH - CĐ năm 2021

3. Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi và lịch nộp hồ sơ.

II. NỘI DUNG

          1. Thời gian tổ chức: Sáng thứ bảy (24/4/2021) Từ 8g30 đến 10g30

          2. Địa điểm: Trong sân trường phía trước phòng Giáo vụ

          3. Thành phần

          - Ban giám hiệu

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12

          - Thư ký hội đồng

          - Bí thư Đoàn trường

          - Giám thị

          - Giáo vụ

          - Tất cả học sinh khối lớp 12

          4. Chương trình

          - Phát biểu chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường

          - Phổ biến quy chế thi TN/THPT (Cô Nguyên)

          - Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi và phổ biến một số nội dung liên quan, lịch nộp hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh( Thầy Trí)

III. PHÂN CÔNG

          - Ổn định tổ chức, dẫn chương trình: Ông Nguyễn Đình Hòa

          - Âm thanh: Ông Nguyễn Minh Hùng- hoàn thành trước khi khai mạc.

          - Bàn, ghế đại biểu: Ông Hoàng Phi Hùng (Bảo vệ) 3 bàn + 26 ghế cho BGH và GVCN.

          - Ghế ngồi của học sinh: 20 chồng ghế của 20 lớp 12 (có biển tên lớp 12): Ông Nguyễn Thuận và ông Hoàng Phi Hùng chuyển lên để ở sảnh (để nguyên chồng ghế).

         - Giáo viên chủ nhiệm các lớp phân công học sinh của lớp nhận chồng ghế - lấy ra và sắp xếp cho học sinh ngồi, sau khi kết thúc nhắc học sinh chồng ghế bỏ vào cây như cũ, tập trung trước 15 phút giờ khai mạc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tư vấn hướng dẫn  cho học sinh về kỳ thi TN/ THPT  và xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học năm 2021 và hướng dẫn học sinh quy chế thi cũng như làm hồ sơ đăng ký dự thi, yêu cầu các cá nhân có tên nêu trên và học sinh lớp 12 nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                

- HT, PHT, ĐTN, TKHĐ, Giám thị, GVCN lớp 12;

- Giáo vụ;

- Nhóm bảo vệ, Ô Nguyễn Minh Hùng;

- Lưu: VT, VP.