Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tiết chào cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp năm học 2020-2021

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN PHÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 45/KH–THPTTP

      Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động trong tiết chào cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp

Năm học 2020 - 2021


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hạn chế các hoạt động đông người; phòng, chống dịch COVID-19.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề của các tháng trong năm học; các nội dung về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp.

- Thực hiện nghiêm túc dạy học hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch năm học.

- Giáo viên thực hiện đúng thời gian lên lớp; chuẩn bị các nội dung thực hiện tiết chào cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm; soạn giáo án và dạy học hướng nghiệp động ngoài giờ lên lớp và ghi sổ đầu bài.

- Chuẩn bị các tiết dạy học hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp để nhà trường kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Từ ngày 01/3/02021 cho đến khi có thông báo mới.

- Tại lớp học.

III. NỘI DUNG

  1. 1.    Tiết chào cờ đầu tuần

- Phân công học sinh các lớp ra quân thực hiện công tác phòng, chống dịch cùng với cán bộ y tế, cụ thể mỗi tuần mỗi lớp cử 05 học sinh đứng trước cổng trường kiểm tra việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

+ Khối 10,11 thực hiện.

+ Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 08/3/2021 (buổi sáng học sinh được phân công của các lớp có mặt tại cổng trường lúc 6h30; buổi chiều 12h15).

+ Lớp thực hiện: Bắt đầu từ lớp 11/1, 11/2, tuần tiếp theo là 11/3, 11/4…

+  Cán bộ y tế có mặt tại trường lúc 6h30; buổi chiều 12h15 để hướng dẫn học sinh thực hiện.

Nhà trường thông báo cụ thể các lớp thực hiện trong nội dung SHCN từng tuần. GVCN lập danh sách 05 học sinh có chữ ký của GVCN gửi cho cô Huệ y tế, hạn cuối thứ Sáu ngày 5/3/2021.

- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Triển khai các kế hoạch, chương trình, thông báo, hoạt động của nhà trường, Đoàn TN, của các cấp.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường của học sinh, chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa ứng xử, văn hóa sử dụng các trang mạng xã hội…

- Tăng cường phối hợp với gia đình trong giáo dục học sinh.

2. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm

- Dạy hướng nghiệp: Tiết sinh hoạt chủ nhiệm tuần 1 của tháng (01 tiết).

- Dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tiết sinh hoạt chủ nhiệm tuần 3,4 của tháng (mỗi tuần 01 tiết).

- Nhà trường thông báo lịch dự giờ, thăm lớp dạy hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nội dung SHCN hằng tuần để GVCN chuẩn bị.

- Ban giám hiệu dự giờ, thăm lớp dạy hướng nghiệp lớp 10/1, 10/2 tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày 06/3/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch, GVCN triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tiết chào cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp.

 
 

2. Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên kiểm tra việc thực hiện của GVCN tiết chào cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm và lấy kết quả kiểm tra đưa vào điểm thi đua của các lớp; dự giờ, thăm lớp dạy học hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                

- GVCN (t/hiện):                                                                        

- HT, PHT;

- Lưu: VT, VP.