Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH Tổng dọn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp

  SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN PHÚ

 
   

 


                 Số:      /KH-THPTtP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


          

 

         Đà Nẵng, ngày 06   tháng  02  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng dọn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp


        Thực hiện công văn số 226/SGDĐT-CTrTT, ngày 04 /02/2020 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng  về việc đôn đốc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
Thực hiện công văn số /SGDĐT-CTrTT ngày  /02/2020  của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc cho học sinh nghỉ học phòng dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

        Trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

        1. Mục đích, yêu cầu

        Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

        Đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch.

        An toàn trong suốt quá trình vệ sinh, lao động.

        2. Nội dung

        a) Triển khai tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) và biện pháp phòng, chống đến CB-GV-NV, HS và CMHS.

        b) Tổ chức tổng dọn vệ sinh, phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng học, các phòng chức năng và toàn bộ khuôn viên trường.

        c) Truyền tải tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) và biện pháp phòng, chống dịch bệnh lên trang Web trường THPT Trần Phú.

        d) Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người.

        3. Tổ chức thực hiện

        a) Triển khai tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) và biện pháp phòng, chống đến CB-GV-NV, HS và CMHS: Cô Thu Nguyệt - Chủ tịch CĐ, cô Thu Hà - BT  ĐTN, và truyền tải trên trang Web trường THPT Trần Phú - cô Xuân Hương.

        b)Tổ chức tổng dọn vệ sinh

        - Phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng học, các phòng chức năng và toàn bộ khuôn viên trường (ngày 02/02/2020)

        - Ra quân tổng dọn vệ sinh đợt 1: Phát động phong trào chủ nhật xanh vào ngày 02/02/2020 (Đoàn thanh niên).

        - Ra quân tổng dọn vệ sinh đợt 1:

        + Thời gian: 8h00, ngày 06/02/2020.

        + Địa điểm: trường THPT Trần Phú.

        + Thành phần: CB, GV, NV nhà trường

+ Phân công công việc cụ thể như sau:

- Quét sàn, dọn vệ sinh trong hộc bàn, lau cửa, quạt, bảng phòng học, phòng bộ môn, phòng CNTT, phòng tổ.

* Tổ Hóa: thầy Trần Văn Hơn phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh 02 phòng bộ môn Hóa, phòng CNTT 209, phòng tổ, phòng CĐ và phòng 201.

* Tổ Lý: Thầy Phan Tiến Dậu phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh 02 phòng bộ môn Lý, phòng CNTT 208, phòng tổ và phòng 202, 203, 204.

* Tổ Sinh: thầy Hoàng Trọng Nghĩa phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh 02 phòng bộ môn Sinh, phòng CNTT 207, phòng tổ và phòng 405.

* Tổ GDCD: cô Lê Thị Thanh Bình phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng CNTT 210, phòng tổ và phòng 410.

* Tổ Tin: cô Lê Thị Thúy Liễu phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh 02 phòng bộ môn Tin, phòng 205, phòng tổ.

* Tổ Địa: cô Võ Thị Xuyến phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng CNTT 407, phòng tổ và phòng 406.

* Tổ Sử: thầy Phan Văn Quang phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng CNTT 507, phòng tổ, phòng Chi bộ và phòng 506.

* Tổ Anh: cô Nguyễn Thị Loan phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng CNTT 206, phòng tổ, phòng 414 và phòng 411, 412, 413.

* Tổ Văn: cô Nguyễn Thị Thu Thủy phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng CNTT 415, phòng tổ và phòng 401, 402, 403.

* Tổ Toán: thầy Phan Quốc Duy phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng CNTT 514, phòng tổ và phòng 511, 512, 513, 501, 502.

* Tổ TD-GDQP: thầy Giáp Vân Trường phân công các thành viên trong tổ làm vệ sinh phòng 101, 102, phòng giám thị,  phòng tổ và phòng 509, 510.

*Các phòng học còn lại: 404, 408, 409, 503, 504, 505, 508, 515, phòng truyền thống, phòng Hội trường, phòng GV, phòng vệ sinh, hầy Trí phân công bộ phận vệ sinh làm và cả hành lang trước và sau.

* Riêng các phòng chức năng khác thuộc khu Hiệu bộ mỗi người tự vệ sinh của phòng mình.

Trên đây là kế hoạch triển khai dọn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Đề nghị CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- TTCM, TTVP;

- Lưu: VT.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Thanh tra Sở (để b/c);

- BGH;

- Các tổ trưởng;

- CTCĐ, BTĐT, TBTTND;

- Lưu: VT, Ban KTNB.