Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch về việc tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

            Số: 16/KH-THPTTP                      Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2021


 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT, năm học 2020 - 2021


                          Thực hiện Công văn số 125/SGDĐT-GDTrH, ngày tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT, năm học 2020 – 2021. Trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

               1. Mục đích

          Nâng cao chất lượng đại trà, đảm bảo kiến thức cơ bản theo chương trình GDPT và chuẩn kiến thức kỹ năng, bám sát phù hợp với yêu cầu về hình thức, nội dung của đề thi tốt nghiệp THPT.

          Tổ chức ôn thi  THPT cho học sinh lớp 12 để các em có đủ khả năng, tự tin tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm qua.

          2. Yêu cầu              

Bám sát chương trình GDTrH phổ thông, trọng tâm lớp 12, nội dung ôn tập theo dạng đề mở, tích hợp, tập trung rèn luyện cho học sinh phát huy tư duy, năng lực sáng tạo, liên hệ và giải quyết vấn đề trong thực tế, kỹ năng làm bài thi với thời gian quy định.

Tổ chức lớp học ôn tập theo hướng phân hóa năng lực học sinh.

          II. NỘI DUNG

          1. Về tổ chức dạy học lớp 12 trong học kì II năm học 2020-2021

          a) Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; hoàn thành chương trình lớp 12 phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đã thống nhất. 

          b) Hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên: Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018, Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số 2412/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 17/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo Chương trình GDTX cấp THCS, THPT, THPT; Công văn số 2384/SGDĐTGDTrH ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2020-2021; Công văn số 3677/SGDĐT-GDTrH ngày 29/12/2020 của Sở GDĐT về việc xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường.

          c) Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra.

          d) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh từng học kì và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GDĐT; quản lí tốt kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

          2. Về ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

               a) Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức trọng tâm cơ bản, hệ thống hóa kiến thức; hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, nâng cao khả năng tư duy lôgic, khả năng vận dụng kiến thức. Dạy học sinh phương pháp diễn đạt, cách trình bày bài thi, kỹ năng tính toán theo bộ môn, rèn luyện kỹ năng giải quyết đề thi tốt nghiệp THPT của các môn.

          b)Thời gian

          Thời gian: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021 (3 tháng)

c) Số tiết

Học 6 tiết/6 môn/tuần.

          d)Thời gian học, chia lớp và phân công giáo viên dạy

          - Các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh: 2 tiết/tuần mỗi môn (trong đó có 01 tiết theo PPCT tự chọn), học theo thời khóa biểu chính khóa, mỗi buổi học 5 tiết (các môn Công nghệ, Tin học đã tích hợp và hoàn thành trước 01/3/2021)

          - Các môn tổ hợp KHTN và KHXH: Học tiết 2, 3, 4 thứ sáu hàng tuần.

          - Chia lớp sau khi học sinh đăng ký tổ hợp môn và giáo viên dạy.

          - Phân công GV dạy và bố trí phòng học (theo TKB đính kèm)

               III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12

           - Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; lưu ý bám sát các công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018, công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

          - Tổ trưởng chuyên môn phân công GV biên soạn nội dung ôn tập và chuyên cô Xuân Hương đăng tải Webside trường. Các tổ nộp kế hoạch ôn tập và nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về phòng cô Nguyên hạn cuối ngày 23/02/2021.

- Triển khai tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh; đặc biệt đối với học sinh có học lực trung bình, yếu cần hướng dẫn đến việc nắm được cơ bản chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; tăng cường rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cần thiết để phân tích đề và giải quyết tốt yêu cầu của đề thi; nghiên cứu, hướng dẫn và giúp học sinh làm quen với định dạng, cấu trúc của các bộ đề thi minh họa năm 2021.

          -  Tổ chức thi thử THPT năm 2021 cho học sinh lớp 12 trong tháng 4/2021.

          - Họp cha mẹ học sinh khối 12: Thông qua Quy chế thi tốt nghiệp THPT và công nhận xét tốt nghiệp THPT năm 2021, kế hoạch tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT của nhà trường.

          - Việc tổ chức phụ đạo phục vụ ôn thi thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học; hỗ trợ và tạo điều kiện đối với học sinh khó khăn.

2. Đối với GV dạy khối 12

          Chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch ôn tập của nhà trường và các hướng dẫn các quy định tại các văn bản dạy thêm, học thêm; các quy định chung của ngành và các quy định liên quan.

          Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp.

          Phối hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh, thông tin kịp thời đến PHHS và báo cáo cho BGH những trường hợp học sinh bỏ tiết, không ôn tập vv..

          Xây dựng chương trình, tài liệu và soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp dạy ôn tập.

          3. GVCN khối 12

          - Tăng cường quản lý học sinh, phối hợp cha mẹ học sinh, thường xuyên báo cáo đến PHHS tình hình học tập của các em, yêu cầu PHHS theo dõi, động viên nhắc nhở các em học tập.

          - GVCN tổ chức học sinh các lớp tiến hành đăng ký tổ hợp môn ôn tập KHTN (Lý, Hóa, Sinh), KHXH (Sử, Địa, GDCD) và đăng ký GV dạy theo nguyện vọng của bản thân.

               Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn và gia đình học sinh để quản lý học sinh ôn tập có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra sĩ số học sinh theo danh sách đã đăng ký.

4. Công tác tư vấn hướng nghiệp

Trong tháng 3 năm 2021 nhà trường tổ chức họp PHHS nhằm triển khai các văn bản của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và của Trường về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phối hợp với các Trường CĐ, ĐH tư vấn chọn ngành, trường CĐ, ĐH phù hợp năng lực, nguyện vọng các em. Thông tin về các trường CĐ, ĐH công lập, tư thục và các trường Quốc tế, trường nghề trong phạm vi cả nước.

Hướng dẫn HS làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển CĐ, ĐH.

5. Đối với cha mẹ học sinh và học sinh

a) Phụ huynh học sinh

          Phối hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để quản lý con em mình đảm bảo học tập nghiêm túc, hiệu quả.

          Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường; đóng học phí ôn thi kịp thời theo đúng với thỏa thuận đã thống nhất.

               Phản ánh kịp thời các yêu cầu về dạy - học trong quá trình ôn tập thi tốt nghiệpTHPT với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng khắc phục tốt hơn.

  b) Học sinh

Đăng ký học các môn theo quy định thi tốt nghiệp THPT, đúng với năng lực và sở thích của bản thân.

Tham gia học tập nghiêm túc không bỏ giờ; thái độ học tập phải tích cực; nâng cao hiệu quả trong học tập.

Phối hợp tích cực với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong học tập.

Có ý kiến phản hồi với nhà trường về nội dung, chương trình và phương pháp dạy học của giáo viên.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021./.

 

Nơi nhận:                                 KT HIỆU TRƯỞNG                                                            

- HT, PHT;                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG              

- GVCN 12, TTCM;                                                                                     

- Lưu: VT, VP.                            Hồ Thị Thảo Nguyên