Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH Về việc triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco)

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

  Số: 381/KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH 
Về việc triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco)

            Thực hiện Công văn số 3155/SGDĐT-VP, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco); Ban chỉ đạo  (BCĐ) phòngchống lụt bão của Trường THPT Trần Phú xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ ứng phó với bão số 13 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Chủ động có kế hoạch phòng, chống cơn bão số 13 nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho cán bộ giáo viên, học sinh và tài sản của nhà trường.

          2. Giáo dục ý thức phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Khắc phục bệnh chủ quan trong phòng chống bão lụt;

          3. Giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

          4. Công tác phòng chống cơn bão số 13 được tiến hành chủ động, khẩn trương, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

5. Tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn và thông tin kịp thời các biện pháp phòng, tránh bão đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

  1. Thông báo cho giáo viên và học sinh nghỉ dạy và học vào ngày 14/11/2020.

  2. Họp Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão để triển khai công tác phòng chống bão

  - Thời gian 8h00 ngày 14/11/2020

  - Địa điểm: Phòng Hội trường.

  - Thành phần: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão năm học 2020-2021, cán bộ chủ chốt.

     3. Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) phân công các thành viên trong tổ đóng chặt tất cả cửa sổ, cửa chính của phòng sinh hoạt chuyên môn, tổ chức che chắn, di chuyển các thiết bị đồ dùng dạy học, máy móc đến chỗ an toàn, không bị dột nước tại các Phòng học bộ môn, Phòng để đồ dung dạy học, Phòng Tin, Phòng Lab. Thời gian hoàn thành trước 12 giờ 00 ngày 14/11/2020.

     4. Tổ trưởng Tổ Văn phòng phân công bảo vệ, nhân viên cột các rèm cửa, khóa chặt tất cả cửa sổ, cửa chính của các phòng làm việc, phân công các thành viên trong ban phòng chống bão, lụt cột các rèm cửa, khóa chặt tất cả cửa sổ, cửa chính của các phòng học.

5. Giáo viên chủ nhiệm thông báo về việc nghỉ học cho học sinh, thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo tình hình của các học sinh trước, trong và sau bão trước 15 giờ 00 hằng ngày để Ban giám hiệu tổng hợp tình hình báo cáo về Sở GDĐT.

        6. Phân công trực 24/24 (Có danh sách đính kèm)

7. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, vệ sinh môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học ngay khi cơn bão kết thúc.

8. Kiểm kê tình hình thiệt hại để báo cáo cho Sở GDĐT bằng văn bản sau khi bão lụt chấm dứt.

9. Căn cứ vào thông báo của Sở GDĐT và vào tình hình thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng sẽ thông báo thời gian đi học trở lại, dạy học bình thường.

10. Thông tin liên lạc trong thời gian mưa bão: trong thời gian trước, trong và sau mưa bão đề phòng sự cố về mạng internet nên ngoài việc liên lạc để nắm thông tin bằng mạng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt, giáo viên, nhân viên theo dõi tin nhắn SMS, điện thoại di động để kịp thời ứng phó khi có tình huống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Hiệu trưởng

- Chỉ đạo chung, điều động nhân lực cho công tác phòng chống bão.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình an toàn trường học và thông tin về cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt trực tiếp từ ban chỉ đạo phòng chống bão lụt của Sở GDĐT để kịp thời đưa ra những phương án chỉ đạo cụ thể.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.

2. Phó Hiệu trưởng

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống bão.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCBL, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngay sau cơn bão.

- Báo cáo Sở GDĐT nội dung liên quan đến công tác phòng chống bão lụt.

- Trực, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt theo điều động, phân công của trưởng ban.

3. Kế toán, Tổ trưởng tổ Văn phòng

- Chuẩn bị các phương tiện, điều kiện cần thiết cho công tác PCBL.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ.

- Trực, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt theo điều động, phân công của trưởng ban.

4. Tổ trưởng chuyên môn, Tổ văn phòng

- Chịu trách nhiệm nắm bắt thông tin về PCBL trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấp trên để triển khai công việc được phân công đến các thành viên trong tổ, báo cáo kịp thời về trưởng ban khi có sự việc cần giải quyết.

- Trực, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt theo điều động, phân công của trưởng ban.

5. Bảo vệ

        - Chịu trách nhiệm bảo quản CSVC nhà trường trước, trong, sau bão lụt.

- Thường trực 24/24.

6. Giáo viên chủ nhiệm

        - Tổ chức thông báo, tuyên truyền đến học sinh các nội dung chỉ đạo của các cấp, các thông tin liên quan đến tình hình bão số.

- Trực, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt theo điều động, phân công của trưởng ban.

7. Các giáo viên, nhân viên khác

Sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống bão lụt của tổ, của trường khi có sự điều động của Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch về việc triển khai ứng phó với bão số 13 của trường THPT Trần Phú, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCĐ phòng, chống lụt bão;

- Các thành viên;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

PHAN HÙNG