Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 10, 11

           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

 

                                               LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I  - KHỐI 10, 11

                                                NĂM HỌC 2019- 2020

                                             (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-THPTTP, ngày    /11/2019)

 

Buổi

Thứ Năm

Ngày 26/12/2019

Thứ Sáu

Ngày 27/12/2019

Thứ Bảy

Ngày 28/12/2019

Thứ Hai

Ngày 30/12/2019

Thứ Ba

Ngày 31/12/2019

 

 

 

 

Sáng

Ngữ văn 10

Thời gian làm bài:

 90 phút

(7h30 – 9h00)

Ngữ văn 11

Thời gian làm bài:

 90 phút

(7h30 – 9h00)

Toán học 10

Thời gian làm bài:

 90 phút

(7h30 – 9h00)

Toán học 11

Thời gian làm bài:

 90 phút

(7h30 – 9h00)

Tiếng Anh 10

Thời gian làm bài:

45 phút

(7h30 – 8h15)

Vật lý 10

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h30 – 10h15)

Sinh học 11

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h30 – 10h15)

Hóa học 10

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h30 – 10h15)

Địa lý 11

Thời gian làm bài:

45 phút

(9h30 – 10h15)

Tiếng Anh 11

Thời gian làm bài:

45 phút

(8h45 – 9h30)

 

 

Chiều

 

KHỐI 12 HỌC VĂN HÓA

Khối 12 ca lẻ: Học tại phòng học của lớp.

Khối 12 ca chẵn: Học tại tầng 4 từ 401đến 410tương ứng với các lớp 12/2 đến 12/18. Không học phòng 407.

Giáo viên và Học sinh có mặt trước thời điểm làm bài 30 phút