Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - CHI BỘ

QUY ĐỊNH HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ SANG ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨCĐẢNG BỘ  QUẬN HẢI CHÂU

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

*

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đà Nẵng, ngày 10  tháng 6 năm 2019

Số 20 -CV/CB

 

 

QUY ĐỊNH HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ SANG ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

 

  1. 1.              Hồ sơ xin vào Đảng

STT

Tên tài liệu

Giá trị thời hạn

Ghi chú (1)

Ghi chú (2)

1

Giấy chứng nhận hoàn thành Lớp Nhận thức về Đảng

5 năm

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên giúp đỡ phải hoàn thành những loại giấy tờ này

2

Đơn xin vào Đảng

12 tháng

Viết tay

3

02 giấy giới thiệu của 02 đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

12 tháng

Nếu quần chúng là đoàn viên thì 01 giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ và 01 nghị quyết của tổ chức Đoàn.

4

Lý lịch của người xin vào Đảng

12 tháng

Phải được xác minh

5

Giấy nhận xét của các tổ chức chính trị-xã hội (CĐ, ĐTN)

12 tháng

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐ, Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn TN xác nhận, kí và ghi rõ họ tên, đóng dấu

6

Giấy nhận xét của chi bộ nơi cư trú của người xin vào Đảng

12 tháng

Bí thư chi bộ nơi cư trú xác nhận, đảng bộ  nơi cư trú của người xin vào Đảng xác nhận chữ kí của bí thư chi bộ nơi cư trú, kí và ghi rõ họ tên, đóng dấu.

7

Bản tổng hợp nhận xét của các tổ chức chính trị- xã hội đối với người xin vào Đảng

12 tháng

Phó bí thư tổng hợp

 

Đồng chí Quang phụ trách

8

Nghị quyết đề nghị xem xét kết nạp

12 tháng

Bí thư kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Ghi chú: Những loại giấy tờ trên ghi theo trình tự thời gian.

 

  1. 2.              Hồ sơ chuyển chính thức

STT

Tên tài liệu

Giá trị thời hạn

Ghi chú (1)

Ghi chú (2)

1

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình LLCT đảng viên mới

 

Đảng viên mới phải hoàn thành nội dung này trước 12 tháng tính từ ngày kết nạp.

 

 

 

 

Đảng viên giúp đỡ phải hoàn thành những loại giấy tờ này.

2

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên

 

 

3

02 bản nhận xét của 02 đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

 

Nếu đảng viên  là đoàn viên thì 01 giấy nhận xét của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ và 01 giấy nhận xét của tổ chức Đoàn.

4

Giấy nhận xét của các tổ chức chính trị-xã hội (CĐ, ĐTN)

 

Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch CĐ, Bí thư hoặc phó Bí thư Đoàn TN nhận xét, kí và ghi rõ họ tên, đóng dấu

5

Giấy nhận xét của chi bộ nơi cư trú của đảng viên

 

 

Bí thư chi bộ nơi cư trú xác nhận, đảng bộ phường nơi cư trú của quần chúng xin vào Đảng xác nhận chữ kí của bí thư nơi cư trú, kí và ghi rõ họ tên, đóng dấu.

6

Bản tổng hợp nhận xét của các tổ chức chính trị- xã hội đối với người xin vào Đảng

 

Phó bí thư tổng hợp

 

Đồng chí Quang phụ trách

7

Nghị quyết đề nghị xem xét kết nạp

 

Bí thư kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu

           

Ghi chú: Những loại giấy tờ trên ghi theo trình tự thời gian. Riêng từ STT 02 đến STT 07 phải hoàn thành trước 30 ngày kể từ ngày đảng viên dự bị đủ 12 tháng thử thách để chuyển chính thức. Ví dụ đảng viên A kết nạp ngày 10/6/2018 đến ngày 10/6/2019 sẽ làm thủ tục chuyển chính thức. Vậy, các loại giấy tờ nói trên phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/7/2019.

Nơi nhận:

- Đăng web Chi bộ,

- Lưu VT CB.                                                                                                                                                                                                                       

      T/M CẤP ỦY CHI BỘ

                 P. BÍ THƯ

 

 

          Phan Văn Quang

 

 Tải file tại đây!