Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2020-2021

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ


 

           Số: 299/KH–THPTTP                        Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Họp cha mẹ học sinh tại lớp đầu năm, ngày 04/10/2020,

 năm học 2020 - 2021


 

1. Công tác chuẩn bị họp cha mẹ học sinh

- Thời gian họp: Buổi sáng ngày 04/10/2020.

          Ca lẻ:

          Từ 07h30: Họp Trưởng Ban đại diện CMHS tại Hội trường.

          Từ 8h00: Họp CMHS tại lớp.

          Ca chẵn:

          Từ 09h00: Họp Trưởng Ban đại diện CMHS tại Hội trường.

          Từ 09h30: Họp CMHS tại lớp.

          - GVCN nhắn tin mời họp CMHS, các văn bản liên quan nhận từ mail.

Phân công (đối với lớp):

          - Vệ sinh lớp, bàn, ghế, tường, trần nhà, nước uống…

          - Trang trí: Khăn bàn, lọ hoa…

          - Ghi bảng:

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐÀ NẴNG

HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2020 - 2021, LỚP:

Nội dung họp: ………

          Phân công: Cô Nguyên PHT chỉ đạo Tổ văn phòng:

                    - Thực hiện vệ sinh của nhân viên vệ sinh.

                              - Tổ bảo vệ hướng dẫn xe của cha mẹ học sinh ca chẵn để tại sân trường, xe của cha mẹ học sinh ca lẻ xuống tầng hầm.

          2. Nội dung họp

          a) Giáo viên chủ nhiệm nêu mục đích, yêu cầu.

          b) Giáo viên chủ nhiệm đọc báo cáo tình hình đầu năm học, năm học 2020 - 2021.

          c) Giáo viên chủ nhiệm nêu đặc điểm tình hình lớp và yêu cầu cụ thể của lớp, của từng học sinh; kế hoạch hoạt động giáo dục của lớp trong học kỳ I.

          d) Thông qua nội qui học sinh và nội dung liên quan khác.

          e)  Ý kiến góp ý của cha mẹ học sinh.

          g) Giải đáp của GVCN.

          h) Bầu Ban đại diện lớp.

          i) GVCN thông báo đến CMHS xem Công văn số 1620, Thông tư số 55 của Bộ GDĐT, Công văn số 2130 của Sở GDĐT về việc thực hiện các khoản thu và Thông tư số 26 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh tại trang web của trường.        

          3. Ý kiến của cha mẹ học sinh: Giáo viên trả lời, mọi thắc mắc gặp Ban Giám Hiệu để giải quyết. (Tổng hợp ý kiến, ghi tên cha mẹ của học sinh để nhà trường trả lời trực tiếp)

          4. Tổng kết, cảm ơn, bế mạc.

          Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ gặp Hiệu trưởng để được giải thích./.

 

Nơi nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG

- BGH, GVCN, TTVP;

- Lưu: VT.