Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các sự kiện đông người.

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

             Số: 22/KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

      Phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện đông người

 


Thực hiện Công văn số 206/SGDĐT-CTrTT ngày 19 tháng 01 năm 2021 COVID-19 tại các sự kiện đông người, Công văn số 208/ SGDĐT-CTrTT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện Công văn số 8604/UBND-ĐTĐT ngày 28/12/2020 của UBND thành phố, Công văn 197/SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc chấn chỉnh tổ chức hoạt động mừng Đảng, đón xuân Tân Sửu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch, trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, phổ biến, triển khai và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Phổ biến, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại sự kiện tập trung đông người theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại công văn số 229/UBND-SYT ngày 14/01/2021.

3. Xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các phương án khả thi để hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi tổ chức sự kiện.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định khi đưa .đón học sinh.

5. Phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 có biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, bố trí việc dừng, đỗ phương tiện của phụ huynh học sinh, hướng dẫn phân luồng trước cổng trường tránh ùn tắc giao thông.

6. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt công cộng nhằm góp phần làm giảm ùn tắc giao thông.

7. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về an toàn giao thông.

8. Nhà trường không quảng bá, giới thiệu và kết hợp với các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường tham gia vào các hoạt động mừng Đảng, đón xuân Tân Sửu – 2021.

9. Tạm dừng tổ chức “Ngày hội học sinh” và các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân Tân Sửu – 2021. 


 Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện đông người, Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                       

- Công đoàn, Đoàn TN;                                                                

- TTCM, TTVP, GVCN;

- HT, PHT;

- Lưu: VT, VP.