Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch thi thử trung học phổ thông năm 2021

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

            Số: 61/KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày 27 tháng  3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thi thử trung học phổ thông năm 2021

 
 

 


        Thực hiện Công văn số 125/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT, năm học 2020 – 2021;  

        Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử THPT năm 2021 như sau:

        1. Mục đích, yêu cầu

        a) Để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy, ôn tập cho học sinh.

        b) Các bộ phận và thành viên liên quan thực hiện nghiêm túc.

        2. Thời gian, lịch thi, địa điểm, đối tượng

        a) Thời gian:

        Chủ nhật ngày 11/4/2021 và Thứ Năm ngày 15/4/2021.

        b) Lịch thi:

Ngày thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời điểm phát đề

Thời điểm bắt đầu làm bài

Thời điểm thu bài

11/4/2021

Ngữ Văn

Sáng

120 phút

8giờ 00

8 giờ 05

10 giờ 05

Toán

Chiều

90 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

15 giờ 40

15/4/2021

 

Khoa học tự nhiên

Sáng

50 phút

8giờ 00

8 giờ 05

8 giờ 55

Hóa

50 phút

9 giờ 00

9 giờ 05

9 giờ 55

Sinh

50 phút

10 giờ 00

10 giờ 05

10 giờ 55

Khoa học xã hội

Sử

50 phút

8giờ 00

8 giờ 05

8 giờ 55

Địa

50 phút

9 giờ 00

9 giờ 05

9 giờ 55

GDCD

50 phút

10 giờ 00

10 giờ 05

10 giờ 55

Tiếng Anh

Chiều

60 phút

14 giờ00

14 giờ 10

15 giờ 10

        c) Địa điểm: Trường THPT Trần Phú.

d) Đối tượng: Học sinh khối 12.

        3. Nội dung

        a) Danh sách học sinh dự thi, số lượng 20 học sinh/1 phòng (thầy Quang Vũ).

        b) Danh sách giáo viên coi thi (có danh sách đính kèm).

        c) Đề thi:

        - Theo Quyết định ra đề.

        - Mỗi môn có 4 mã đề.

        - 03 môn ở tổ hợp có tên mã đề giống nhau để ghép lại, 01 học sinh chỉ có 01 mã đề chung cho 03 môn.

        - Hình thức tự luận: Môn Ngữ Văn (Thời gian 120 phút).

        - Hình thức trắc nghiệm: Toán (90 phút), Anh Văn (60 phút), Lý (50 phút), Hóa (50 phút), Sinh (50 phút), Sử (50 phút), Địa (50 phút), GDCD (50 phút).

        d) Phiếu trả lời trắc nghiệm: Thầy Quang Vũ chuẩn bị (120 câu).

        e) In sao đề các tổ CM và thầy Quang Vũ (có lịch riêng)

        g) Thu bài, chấm bài:

        - Thu bài: Một tập số báo danh tăng dần.

        - Chấm bài: Môn Ngữ văn: tổ Ngữ văn chấm; Các môn trắc nghiệm: tổ Tin chấm (thầy Quang Vũ, cô Xuân Hương, cô Minh Sang)

        h) Nhập điểm và chuyển điểm, bài về lớp: Thầy Quang Vũ,  cô Xuân Hương, cô Minh Sang.

        k) Coi thi:

BGH phân công cán bộ coi thi theo danh sách QĐ.

        l) Hồ sơ phục vụ và giấy thi của học sinh: Nhà trường in mẫu phiếu trả lời TN và chuẩn bị giấy thi môn Ngữ văn.

        m) Giấy in đề và văn phòng phẩm liên quan.

        n) Kinh phí: Lệ phí thi thử 150.000đ/HS/6 môn thi.

        4. Phân công

         a) Chuẩn bị CSVC và vệ sinh phục vụ thi: Thầy Trí- TTVP chỉ đạo thực hiện (Hoàn thành trước ngày 11/4/2021)

   b) Chỉ đạo việc in sao đề: Cô Nguyên PHT.

   c) Điều hành thi: BGH.

   d) Hồ sơ thi, viết danh sách GV ở bảng: Thầy Trí.

   e) Giấy in đề và văn phòng phẩm liên quan: Văn thư.  

        Trên đây là kế hoạch triển khai về việc thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 của trường trung học phổ thông Trần Phú Đà Nẵng. Đề nghị các bộ phận liên quan của trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có gì trở ngại gặp BGH để giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                   

- BGH;                                                                                       

- Các TTCM, TTVP, GVCN 12; Tài vụ;

- Lưu: VT, VP.

 

 

 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

            Số: 61/KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày 27 tháng  3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thi thử trung học phổ thông năm 2021

 
 

 


        Thực hiện Công văn số 125/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT, năm học 2020 – 2021;  

        Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử THPT năm 2021 như sau:

        1. Mục đích, yêu cầu

        a) Để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy, ôn tập cho học sinh.

        b) Các bộ phận và thành viên liên quan thực hiện nghiêm túc.

        2. Thời gian, lịch thi, địa điểm, đối tượng

        a) Thời gian:

        Chủ nhật ngày 11/4/2021 và Thứ Năm ngày 15/4/2021.

        b) Lịch thi:

Ngày thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời điểm phát đề

Thời điểm bắt đầu làm bài

Thời điểm thu bài

11/4/2021

Ngữ Văn

Sáng

120 phút

8giờ 00

8 giờ 05

10 giờ 05

Toán

Chiều

90 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

15 giờ 40

15/4/2021

 

Khoa học tự nhiên

Sáng

50 phút

8giờ