Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 tại các tổ chuyên môn.

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ


   Số: 09/KH–THPTTP                         Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết Học kỳ I năm học 2020 - 2021 tại các Tổ chuyên môn

I.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 13/01/2021.

          2. Địa điểm: Trường THPT Trần Phú Đà Nẵng.

II. NỘI DUNG

1. Đối với giáo viên:

a) Tự viết sơ kết, nhận xét đánh giá, xếp loại cá nhân trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 cụ thể theo các nội dung đăng ký đầu năm.

b) Tổ nhận xét, đánh giá, xếp loại: Các thành viên trong tổ góp ý về bản tự sơ kết, nhận xét, đánh giá, xếp loại của từng cá nhân và kết luận các nội dung trong học kỳ I năm học 2020 - 2021.

          2. Đối với tổ trưởng: Từ việc sơ kết cá nhân, tổ trưởng viết báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2020 - 2021.

III. BÁO CÁO

          TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ:                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                          Sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021
                                                                                BÁO CÁO

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. I.     ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ
  2. II.  NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

          I. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP; SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC

          1. Duy trì sĩ số lớp học, phân loại học sinh. 

          2. Sử dụng phòng bộ môn, phòng chức năng.

          3. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu theo qui định và đồ dùng dạy học tự làm.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

          1. Thực hiện chương trình các môn học, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường.

          2. Dạy học ngoại ngữ.

          3. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.

          4. Giáo dục địa phương và dạy học tích hợp.

          5. Giáo dục ngoại khóa, thể chất, y tế trường học.

a) Triển khai thực hiện hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp các cuộc vận động, phong trào thi đua của trường, ngành, các cấp chỉ đạo tổ chức.

          b) Công tác vệ sinh môi trường, y tế học đường.

          c) Công tác từ thiện, xã hội và các hoạt động khác.

 

          6. Giáo dục quốc phòng - an ninh.

          7. Giáo dục khuyết tật và hòa nhập.

          8. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

          a) Đổi mới phương pháp dạy học.

          b) Đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

          c) Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra và  đánh giá.

          9) Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ.

          III. TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

          IV. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ

          1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

          2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

          V. CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC

          VI. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ

           VII. TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ

           VIII. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

           IX. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

          X. KẾT QUẢ CÁC KỲ THI, CUỘC THI ĐÃ TỔ CHỨC, THAM GIA

          XI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CỦA TỪNG KHỐI LỚP, TOÀN TRƯỜNG

          1. Xếp loại hạnh kiểm.

          2. Xếp loại học lực.

          XII. NHẬN XÉT, GÓP Ý ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CÁC MÔN DO SỞ RA ĐỀ

          XIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

          1. Kết quả đạt được.

          2. Tồn tại.

          XIV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

          PHẦN THỨ BA: NHỮNG GÓP Ý, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Góp ý: Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các hoạt động của các đoàn thể, các phòng chức năng, các ý kiến khác.

2. Những kiến nghị, đề xuất./.

                                                                Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2021

                                                                         TỔ TRƯỞNG

          (Các tổ nộp báo cáo vào lúc 11h30 ngày 13/01/2021 cho Hiệu trưởng, mọi sự chậm trễ Tổ trưởng tự chịu trách nhiệm).

 Nơi nhận:                                                                                  

- BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TTCM;

- Lưu VT, VP.